Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednostka budżetowa Gminy Stare Babice, utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Babice XXXVIII/399/18 z dnia 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/399/18
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury Stare Babice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 9 i 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862) – RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Z dniem 1 marca 2018 r. roku tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą „Dom Kultury Stare Babice”.
2. Siedziba Domu Kultury Stare Babice mieści się w miejscowości Zielonki-Parcela ul. Południowa 2a.
§ 2. Dom Kultury Stare Babice nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r o prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 3. Dom Kultury Stare Babice tworzy się w celu wykonywania zadań należących do zadań własnych gminy w zakresie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie regionalnej, narodowej i światowej kultury oraz po-zyskiwaniu i przygotowaniu społeczności gminnej do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz jej współtworzenia.
§ 4. Dom Kultury Stare Babice gospodaruje mieniem komunalnym udostępnionym przez gminę.
§ 5. Statut Domu Kultury Stare Babice określi Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury Stare Babice
Data utworzenia:2022-04-06
Data publikacji:2022-04-06
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Chrapek
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Chrapek
Liczba odwiedzin:2613