Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednostka budżetowa Gminy Stare Babice, utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Babice NR X/63/11 z dnia 1 września 2011r.

UCHWAŁA NR X/63/11
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) –RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice”.

§ 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice prowadzić będzie gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice tworzy się w celu wykonywania zadań należących do zadań własnych gminy, obejmujących sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice określa statut nadany przez Radę Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

--------------------------------------------

Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji >>

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:J. Płóciennik
Data utworzenia:2017-12-01
Data publikacji:2017-12-01
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3938