Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Status prawny

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
 3. Siedzibą przedszkola jest budynek w Bliznem Jasińskiego przy ulicy Kościuszki 1b.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice. Siedzibą Gminy Stare Babice jest Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Stare Babice, której działalność finansowana jest z:
   1) dochodów własnych
   2) wpłat rodziców
   3) z darowizn

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.) 

Zadania:

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Do zadań przedszkola należy:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 4. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 5. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 6. Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii.
 7. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.
 8. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program spacerów, wycieczek, imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 9. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, spotkania teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
 10. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2) informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
  4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:admin
Data utworzenia:2017-11-30
Data publikacji:2017-11-30
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3942