Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie
Rady Gminy Stare Babice

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XVII/153/16 Rady Gminy Stare Babice z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4970), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVII/503/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11230).
 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 3 Uchwały Nr XLVII/503/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11230), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.
 1. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

 

Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Stare Babice
z  9 maja 2019 r.

Uchwała Nr XVII/153/16
Rady Gminy Stare Babice

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446[1])) i art. 110 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.[2])) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[3]))  Rada Gminy uchwala

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Dział I.
Postanowienia ogólne

 • 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Stare Babice powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

4) uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach;

5) niniejszego Statutu.

 • 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice.
 • 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Starych Babicach przy ul. Rynek 21.
 • 4. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21,  05-082 Stare Babice.

Dział II.
Przedmiot działalności

 • 5. 1. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w szczególności z:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej;

6) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

7) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 1. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
 • 6. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;

2) pracę socjalną;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia                      z pomocy społecznej;

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 • 7. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań określonych statutem.

Dział III.
Zasady finansowania działalności

 • 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki według wymogów klasyfikacji budżetowej.
 1. Środki na utrzymanie Ośrodka oraz na realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.

Dział IV.
Struktura jednostki

 • 9. 1. Organem Ośrodka jest Dyrektor[4]Ośrodka.
 1. Dyrektor[5]Ośrodka kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Stosunek pracy z Dyrektorem[6]Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.
 3. Dyrektor[7]składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka za rok ubiegły oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • 10. 1. Dyrektor[8]Ośrodka wykonuje powierzone Ośrodkowi zadania przy współudziale podległych pracowników.
 1. W stosunku do pracowników Ośrodka – Dyrektor[9]Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ustalony przez Dyrektora[10] Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

Dział V.
Postanowienia końcowe

 • 11. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.
 • 12. Traci moc uchwała Nr XXXVI/355/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 3025).
 • 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.[11]

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

 

 

[1]Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 506

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271

[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534

[4]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XLVII/503/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11230), która weszła w życie z dniem 4 grudnia 2018 r.

[5]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4

[6]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4

[7]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4

[8]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4

[9]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4

[10]W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 4

[11]Uchwała weszła w życie z dniem 15 maja 2016 r.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M.Pawlikowska
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:M, Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4314