Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Stare Babice, dnia 30 lipca 2020 r.

GOPS.110.3.2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

dla opiekunów osób niepełnosprawnych

                               mieszkających na terenie Gminy Stare Babice                                 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 

Stare Babice, dnia 30 lipca 2020 r.

GOPS.110.3.2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

dla opiekunów osób niepełnosprawnych

                               mieszkających na terenie Gminy Stare Babice                                 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 1. Zakres zadania:
 • usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w oparciu o Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020,
 • w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych będzie to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
 • maksymalny wymiar godzin usług opieki wytchnieniowej dla jednej rodziny (członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną) wynosi łącznie w 2020 roku - do 240 godzin,
 • czas i zakres usługi ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb opiekuna oraz osoby z niepełnosprawnością z zastrzeżeniem maksymalnego wymiaru godzin usług opieki wytchnieniowej.
 1. Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania osoby, u której usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona (na terenie Gminy Stare Babice).
 2. Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej wynosi 25,00 zł brutto – zgodnie z uchwałą Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 6874).
 3. Na świadczenie usług opieki wytchnieniowej zostanie zawarta umowa - zlecenie.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że osoba zainteresowana nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r.) –  zwanego RODO, które  wraz z Klauzulą informacyjną dla osób biorących udział w naborze na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • dodatkowym atutem będzie informacja o posiadanym doświadczeniu w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia.

Oferty, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługi opieki wytchnieniowej – edycja 2020” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

05-082 Stare Babice

ul. Rynek 21

lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21, pierwsze piętro, pok. 28),  w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00

Liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.

O terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek - czwartek  od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

tel. (022) 722 90 11

e-mail: gops@stare-babice.waw.pl

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Starych Babicach

(-) Alicja Napurka

 

Załącznik

do ogłoszenia dotyczącego naboru

                                                                                                                                                                                                                                                                    kandydatów na świadczenie

 usług opieki wytchnieniowej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Stare Babice, dnia ………........……………..

.............................................................................................

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie do realizacji procesu naboru kandydatów na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane RODO).

 

 

 ………………...........................…………………………

 (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Alicja Napurka
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Alicja Napurka
Osoba wprowadzająca dokument:Alicja Napurka
Liczba odwiedzin:1477