Ogłoszenie dotyczące naboru na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób albo dla osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób albo dla osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
 3. Miejscem wykonywania usług będzie miejsce zamieszkania osoby, u której usługi będą świadczone (na terenie Gminy Stare Babice).
 4. Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usług wynosi 16 zł brutto – zgodnie z  uchwałą Nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r., która zmieniła uchwałę Nr XXXVI/250/17 z dnia 09 lutego 2017 r. Rady Gminy Stare Babice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 3134).    
 5. Na świadczenie usług opiekuńczych zostanie zawarta umowa -
 6. Oferta powinna zawierać:
 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) – własnoręcznie podpisany,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że osoba zainteresowana nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                             z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r.) –  zwanego RODO, które  wraz z Klauzulą informacyjną dla osób biorących udział w naborze na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach, stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia.

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługi opiekuńcze” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,                 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pierwsze piętro, pok. 28),                  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2019 r., do godz. 16.00

Liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej    w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.

O terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pok. nr 28) w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek - czwartek od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

tel. (022) 722 90 11

e-mail: gops@stare-babice.waw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do ogłoszenia

 dotyczącego naboru

na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych,

mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

 

 

 

 

…………………………………….                          Stare, Babice, dnia ……………………..

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie do realizacji procesu naboru na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                             i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane RODO).

 

 

 

…………………………………………

                                                                                                   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Szepielak
Liczba odwiedzin:228