nabór na stanowisko nauczyciel wspomagający

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2019

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w roku szkolnym 2019/2020:
 NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 20 godzin dydaktycznych
 Miejsce pracy: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie –specjalność: pedagogika specjalna lub specjalność wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna plus dodatkowo studia podyplomowe z zakresu: pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika lub Kurs Kwalifikacyjny z zakresu: Pedagogika Specjalna/Oligofrenopedagogika,
- znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 - obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
- umiejętność opracowania lub modyfikacji programu zajęć
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,
- cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi
- kreatywność w doborze metod i form pracy z dziećmi
 - wysoka kultura osobista.

 Wymagane dokumenty:
 - list motywacyjny,
- CV z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej z adnotacją: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Zakres wykonywanych zadań:
- współorganizowanie kształcenia integracyjnego i prac wychowawczych w przydzielonej grupie,
- realizowanie zadań rewalidacyjno-opiekuńczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu,
- prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- współdziałanie z rodzicami i specjalistami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów do dnia 31.05.2019r., na adres:
 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
 ul. Kościuszki 1b
 05-082 Blizne Jasińskiego
 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wspomagającego”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Siekierska
Data utworzenia:2019-05-07
Data publikacji:2019-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Siekierska
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Siekierska
Liczba odwiedzin:81